Menu Close

  • วิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) คลิปบทเรียน เรื่อง กรดเบส และ ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (TeachTorNuth)

  • EP.1 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (PYTHON)
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (C++)